Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i å håndtere legemidler og tilgrensende produkter. Videre skal programfaget utvikle evnen til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde i apoteket og til samhandling med øvrig personale. Opplæringen skal bidra til ferdigheter i å formidle eksakt kunnskap om apotekenes produkter på en profesjonell måte, og i å ekspedere kunder i ulike livssituasjoner uavhengig av kundens kulturbakgrunn.

Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig og bidra til en helhetlig bransjeforståelse. Fullført og bestått opplæring gir grunnlag for å søke autorisasjon i henhold til helsepersonelloven.

Struktur
Programområdet for apotekteknikk består av tre felles programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:
Årstrinn    Felles programfag
   Vg3        Helsefremmende arbeid   Kommunikasjon og samhandling   Yrkesutøvelse